Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

ODPOWIEDZ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej złożony w dniu 15 listopada 2018 r. przez Szulc-Efekt
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poligonowej 1, 04-051 Warszawa – na podstawie

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) przekazuje następujące informacje:

 

Ad. 1.1.

Łączna wartość udzielonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w 2017 roku wynosi: 3 651 667,91 zł netto.

 

Ad. 1.2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w 2017 roku przeprowadziło
5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ad. 1.3.

Co do zasady średnia ilość oferentów, tj. potencjalnych wykonawców przypadających na jedno postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w 2017 roku w zakresie kwot powyżej 10 000,00 zł brutto wynosi 2.

 

Ad. 1.4.

Regulamin Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie określający procedurę udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie (www.bip.pukgryfino.pl) w zakładce Akty prawne Spółki – Regulaminy.

 

Szczegółowy adres URL: http://bip.pukgryfino.pl/strony/menu/26.dhtml

 

Ad. 1.5.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie nie posiada podpisanej umowy
z podmiotem zewnętrznym w przedmiocie świadczenia usług dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej.

 

Ad. 1.6.

Nie dotyczy.

 

Ad. 2. 1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie do końca 2019 roku nie będzie prowadziło postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych
w formie elektronicznej. Kluczowym aspektem niezbędnym do wdrożenia pełnej elektronizacji
w Spółce jest pogłębienie wiedzy pracowników oraz przygotowanie ich do stosowania od 2020 roku pełnej elektronizacji w zamówieniach publicznych. Pozostały do pełnego wdrożenia czas pozwoli na lepsze zapoznanie się z zagadnieniami i narzędziami dotyczącymi elektronizacji.

 

Ad. 2. 2.

Wdrożenie pełnej elektronizacji z całą pewnością przyczyniłoby się do usprawnienia procesów przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ograniczyłoby koszty, jednakże Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie jest świadome, iż znikoma część wykonawców jest obecnie przygotowana do pełnej elektronizacji (tj. posiada kwalifikowany podpis elektroniczny czy też narzędzia umożliwiające skuteczne składanie ofert).

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!